فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات نقره ی سنتز شده با عصاره ی آبی سماق و نانوکامپوزیت نقره-کیتوزان علیه Xanthomonas perforans

پیام:
چکیده:

یکی از زمینه های کاربردی نانوتکنولوژی استفاده از نانوذرات مختلف در مدیریت بیماری های گیاهی است. لکه باکتریایی گوجه فرنگی ناشی از باکتری  Xanthomonas perforans  یکی از بیماری های مهم است که باعث کاهش کمیت و کیفیت محصول می شود. این مطالعه با هدف بررسی فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات نقره ی بیوسنتز شده و نانوکامپوزیت نقره - کیتوزان علیه عامل بیماری لکه باکتریایی گوجه فرنگی انجام شد. نانوذرات به روش سنتز سبز و با عصاره ی آبی سماق سنتز شدند. اثر ضدباکتریایی غلظت های مختلف نانوذرات با روش حداقل غلظت مهارکنندگی سنجیده شد. تشخیص نانوذرات سنتز شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی و الگوی پراش اشعه ایکس انجام شد. نانوذرات نقره و نانوکامپوزیت شبه کروی با اندازه ی میانگین به ترتیب 35 و 50 نانومتر سنتز شدند. حداقل غلظت مهارکنندگی نانوذرات نقره در غلظت 17 میلی گرم بر لیتر و نانوکامپوزیت در ترکیب سه میلی گرم بر لیتر نانوذره نقره و 94/6 میلی گرم بر لیتر کیتوزان تعیین شد. در آزمایشات گلخانه ای نیز نانوذرات نقره در غلظت های 10، 50 و 100 میلی گرم بر لیتر شدت بیماری لکه باکتریایی گوجه فرنگی را روی نشاءها در مقایسه با شاهد کاهش دادند که بیشترین کاهش با 11/91 درصد مربوط به غلظت 100 میلی گرم بر لیتر بود. همچنین شدت بیماری با استفاده از نانوکامپوزیت نقره-کیتوزان هم در سطح معنی داری کاهش یافت. نتایج این پژوهش نشان داد که نانوذرات بیوسنتز شده علیه باکتری مورد مطالعه فعالیت ضدباکتریایی موثری داشتند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -43
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138911 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.