اثر چهار ترکیب حشره کش روی مراحل نابالغ (Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae پارازیتوئید تخم مینوز گوجه فرنگی (Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae

پیام:
چکیده:

 اثرات دوز توصیه شده ی مزرعه ای و نصف دوز توصیه شده ی مزرعه ای چهار حشره کش آبامکتین، امامکتین بنزوات، استامی پرید و فلوبندیامید روی مراحل نابالغ زنبورTrichogramma evanescens (Hym.: Trichogrammatidae) پارازیتویید مینوز گوجه فرنگیTuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae)  مطالعه شد. تخم های پارازیته شده بید غلات Sitotroga cerealella (Lepidoptera: Gelechiidae) در مراحل لاروی، پیش شفیرگی و شفیرگی پارازیتویید به روش غوطه وری تیمار شدند. کارت های حاوی 140 عدد تخم پارازیته شده ی بید غلات به مدت 10 ثانیه در محلول های حشره کش ها که با غلظت توصیه شده ی مزرعه ای و نصف آن تهیه شده بودند، غوطه ور شدند. زیست سنجی فقط برای مراحل نابالغ نسل F0 انجام شد.  میزان ظهور، پارازیتیسم و طول عمر در نسلF0  و نیز کاهش در میزان ظهور و نسبت جنسی در نسل F1  در تیمارهای مختلف تعیین شد. استامی پرید در مرحله ی شفیرگی در گروه بی زیان قرار گرفت. در میزان ظهور نسل F1 آبامکتین، امامکتین و استامی پرید کم زیان وفلوبندیامید بی زیان دسته بندی شد. از نظر نسبت جنسی فلوبندیامید تنها حشره کشی بود که با شاهد اختلاف معنی داری نداشت. درمورد میزان پارازیتیسم و ظهور در نسلF0  آبامکتین و امامکتین بنزوات در همه ی مراحل رشدی و دو غلظت به کار رفته در گروه کم زیان دسته بندی شدند. فلوبندیامید در همه ی مراحل و هر دو غلظت در گروه بی زیان گروه بندی شد. به طور کلی آبامکتین و فلوبندیامید در هر دو نسل به ترتیب در گروه کم زیان و بی زیان قرار گرفتند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138912 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.