اثرات زیرکشندگی چند جدایه از قارچ های بیمارگر روی رشد، تولید مثل و شاخص های جدول زیستی شته ی مومی کلم (Brevicoryne brassicae L. (Hemiptera: Aphididae

پیام:
چکیده:

 شته ی مومی کلم، Brevicoryne brassicae L.یکی از آفات مهم گیاهان تیره ی کلمیان می باشد. در دهه های اخیر کنترل زیستی و استفاده از قارچ های بیمارگر حشرات، به عنوان جایگزین یا مکمل آفت کش های شیمیایی برای کنترل شته ها توسعه یافته است. در مدیریت تلفیقی آفات ارزیابی تاثیرات زیرکشندگی عوامل بیمارگر نظیر قارچ های بیماریزا، به اندازه ی ایجاد مرگ و میر دارای اهمیت می باشد. لذا در تحقیق حاضر اثر غلظت های زیر کشنده ی LC25 جدایه های Acremonium sclerotigenum، Lecanicillium muscarium ،Beauveria bassiana، Paecilomyces. variotiiوSimplicillium sp.، روی رشد، تولید مثل و شاخص های جدول زیستی باروری شته ی مومی کلم،در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. بالاترین میزان کشندگی بین جدایه ها متعلق به L. muscarium با LC50 برابر با 103×57/2 کنیدی در میلی لیتر بدست آمد. غلظت زیرکشنده ی قارچ ها در مقایسه با شاهد موجب کاهش معنی دار سرعت نشو و نمای پورگی، طول عمر و باروری شته گردید (0/05<P). نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) شته ی مومی کلم در غلظت زیر کشنده ی جدایه های A. sclerotigenum، L. muscarium ، B. bassiana، P. variotii و Simplicillium sp.به ترتیب 009/0±225/0، 011/0±219/0، 008/0±246/0، 004/0±254/0و 008/0±215/0 بر روزبه دست آمدکه در مقایسه با شاهد (008/0±332/0 بر روز) به طور معنی داری کاهش نشان داد. نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد با توجه به اثرات زیرکشندگی قابل توجه قارچ های بیمارگر A. sclerotigenum، L. muscarium وB. bassiana، به شرط تکرار نتایج قابل قبول در شرایط مزرعه ای می توان این عوامل را در تدوین برنامه های مدیریت تلفیقی این آفت مورد نظر قرار داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138914 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.