ارزیابی تاثیر سرمایه انسانی نوآورانه بر تمایل به نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط صنایع غذایی استان زنجان

چکیده:

با پیچیدگی و رقابت رو به گسترش نوآوری به عنوان یکی از مزیتهای اصلی حیات شرکتها محسوب میشود .سازمانها برای بقا نیازمند ایده های نو و بدیع هستند به خلاقیت و نوآوری به عنوان دیدگاه راهبردی که برای سازمان مزیت رقابتی به همراه میآورد مینگرند در مطالعه حاضر به ارزیابی تاثیر سرمایه انسانی نوآورانه بر تمایل به نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط صنایع غذایی استان زنجان پرداخته شده آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن متغیرها و آزمون انجام شد در پژوهش حاضر چهار متغیر مستقل spss همبستگی و رگرسیون جهت تعیین همبستگی شاخصها با نرم افزار آموزش - تحصیلات رضایت به تغییر و رضایت شغلی سرمایه انسانی نوآورانه بررسی و رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای مزبور با تمایل به نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط صنایع غذایی مشاهده و پیشنهاداتی در خصوص بهبود و ارتقای تمایل به نوآوری شرکتهای مزبور ارایه شد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138921 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.