تاثیر تلفیقی عصاره گیاهی و ورمی کمپوست روی برخی فراسنجه های زیستی سفید بالک پنبه Bemisia tabaci (Gen.) (Hem.: Aleyrodidae)

پیام:
چکیده:

سفید بالک پنبه Bemisia tabaci (Gennadius) یکی از مهمترین آفات گلخانه ای در جهان می باشد. با توجه به اثرات سوء استفاده از آفت کش، بررسی و تحقیق در مورد روش های کنترل ایمن تر برای این آفت ضروری است. در این تحقیق اثر آفت کش آبامکتین و سه عصاره ی صبر زرد Aloe vera (L.) (Liliacea)، تلخه بیانSophora alopecuroides L. (Fabaceae)  و کرچک Ricinus communis L. (Euphorbiaceae) به همراه 2نوع ورمی کمپوست با منشاء پسته و کود گاوی روی مرگ و میر مراحل پیش از بلوغ و فراسنجه های زیستی سفید بالک پنبه بررسی شد. بر اساس نتایج، بیشترین تلفات تخم به وسیله ی تیمار آبامکتین، پورگی به وسیله ی تیمار آلویه ورا و شفیرگی به وسیله ی تیمار تلخه بیان ایجاد شد. نوع بستر کشت گیاه نیز در تاثیر هر عصاره و آفت کش آبامکتین موثر بود و میزان تلفات تیمارها در بستر کشت حاوی کوکب پسته بیشترین بود. همچنین نتایج نشان داد که تاثیر غلظت های زیرکشندگی (LC25) روی پارامتر های زیستی سفید بالک در مقایسه با شاهد معنی دار بود. بر اساس این نتایج عصاره گیاه آلویه ورا در مقایسه با سایر عصاره ها روی آفت موثرتر بوده و اثرات متقابل این عصاره با بستر کودی کوکب پسته از سایر تیمارها در کنترل این آفت کاراتر بود و می توان این عصاره و بستر را به عنوان یکی از روش های کنترل این آفت در برنامه های مدیریت کنترل آفات محسوب نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138948 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.