اثر قارچ های میکوریزایی Glomus mosseae و شبه میکوریزایی Piriformospora indica بر رشد گیاه چه گندم و چند گونه علف هرز

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی کلونی سازی قارچ، روی ریشه گندم و هشت گونه علف هرز، نه آزمایش مستقل در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار در سال 1395 در شرایط گلخانه اجرا شد. آزمایش های مذکور هر کدام دارای سه تیمار تلقیح با قارچ میکوریزایی گلوموس (Glomus mosseae)، تلقیح با قارچ شبه میکوریزایی پیریفورموسپورا (Piriformospora indica) و شاهد بدون تلقیح بودند. گونه های گیاهی مورد بررسی نیز شامل گندم رقم پیشتاز و علف های هرز چاودار، جودره، جوموشی، یولاف وحشی، خاکشیر شیرین، علف پشمکی، گندمک و خلر بود. بعد از پر کردن گلدان ها، اسپور قارچ گلوموس و قطعات میسلیوم قارچ پیریفورموسپورا به گلدان ها اضافه و به هر گلدان تعداد 10 گیاه چه منتقل شد و در مرحله 2 تا 4 برگی به سه بوته در هر گلدان تنک شدند. 8 هفته بعد از انتقال گیاه چه ها، درصد کلونی سازی، وزن خشک ریشه و اندام هوایی و پاسخ رشد میکوریزایی اندازه گیری و تعیین شد. نتایج آزمایش نشان دهنده تاثیر متفاوت قارچ های مورد بررسی بر رشد گیاه زراعی و علف های هرز بود. قارچ های گلوموس و پیریفورموسپورا به ترتیب روی ریشه گندم 9/87 و 90 درصد کلونی تشکیل دادند. در بین علف های هرز، بیشترین درصد کلونی سازی توسط هر دو قارچ، با علف هرز جودره به میزان 89 درصد و کمترین میزان کلونی سازی، با ریشه گیاه گندمک به میزان 5/7 درصد مشاهده شد. وزن خشک ریشه و اندام هوایی چاودار در اثر تلقیح هر دو قارچ دچار کاهش شد. تلقیح قارچ گلوموس باعث کاهش وزن خشک ریشه و اندام هوایی یولاف وحشی و گندمک شد. پاسخ رشد میکوریزایی از 26/32- تا 78/48+ درصد در علف های هرز، متفاوت بود. با توجه به واکنش متفاوت گندم و برخی از گونه های علف هرز مورد بررسی مانند چاودار، یولاف وحشی و گندمک به تلقیح قارچ های میکوریزایی و شبه میکوریزایی، به نظر می رسد کاربرد قارچ های مذکور در مزارع گندم بتواند خسارت علف های هرز یادشده را کاهش دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138950 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.