مدل سازی زمان جوانه زنی علف هرز وایه گل سفید (Ammi majus L.) در واکنش به دما

پیام:
چکیده:

مدل های مبتنی بر جمعیت، ابزارهای مفیدی برای توصیف رفتار جوانه زنی بذرها در پاسخ به دما هستند. در این مطالعه، دقت پیش بینی رهیافت های مختلف زمان گرمایی جهت مدل سازی دوره های زمانی پیشرفت جوانه زنی علف هرز وایه گل سفید در واکنش به دما ارزیابی شد. آزمون جوانه زنی در هشت دمای ثابت 8، 12، 16، 20، 24، 28، 32 و 36 درجه سانتی گراد انجام شد. مقادیر RMSE و AIC نشان داد که وقتی Tb (دمای پایه) و θTm (نیاز زمان گرمایی برای تکمیل جوانه زنی در دماهای بیشتر از بهینه (To)) برای کل جمعیت بذری ثابت بود و توزیع نرمال برای توصیف تنوع θT(g) (نیاز زمان گرمایی برای تکمیل جوانه زنی هر کسر بذری معین در دماهای بین Tb و To) و Tm(g) (دمای بیشینه (Tm) برای بازدارندگی گرمایی جوانه زنی کسر معین 1-g در دماهای بین To و Tm) بکار رفت، مدل برازش دقیق تری به داده ها ارایه داد. بر اساس این رویکرد، Tb و θTm برای این گیاه به ترتیب معادل 06/1 درجه سانتی گراد و 41/1155 درجه سانتی گراد ساعت برآورد شد. مقادیر θT و Tm برای کسر 50 درصد (θT (50) و Tm (50)) به ترتیب معادل 62/2708 درجه سانتی گراد ساعت و 55/34 درجه سانتی گراد تعیین شد. مقدار To برای کسرهای مختلف جوانه زنی (To (g)) ثابت نبود و برای کسر 50 درصد (To(50)) معادل 51/24 درجه سانتی گراد به دست آمد. پارامترهای برآورد شده در این مطالعه می تواند برای ساخت مدل های پیش بینی کننده الگوی رویش علف هرز وایه گل سفید در مزرعه استفاده شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -111
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138953 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.