اثر متقابل بین نوع نازل و ساعت کاربرد در روز بر کارایی پاراکوات در مهار گاوپنبه (Abutilon theophrasti Medicus.)

پیام:
چکیده:

در آزمایش گلدانی، وجود اثر متقابل بین نوع نازل و ساعت کاربرد در روز بر کارایی پاراکوات در مهار گاوپنبه بررسی شد. تیمارها شامل پنج مقدار پاراکوات (0، 75، 150، 300 و 600 گرم ماده موثره در هکتار) بود که با سه نوع نازل (ضد بادبردگی یک بادبزنه، ضد بادبردگی دو بادبزنه 2020 و ضد بادبردگی دو بادبزنه 7030) در دو شماره نازل (110015 و 11002) در چهار ساعت در روز (20:00، 22:00، 05:00 و 07:00) در چهار تکرار بر روی اندام های هوایی گاوپنبه پاشیده شده بود. در هر چهار زمان کاربرد، افزایش شماره نازل در نازل ضد بادبردگی یک بادبزنه سبب افزایش مقدار پاراکوات لازم برای گیاه سوزی 90 درصدی گاوپنبه شد. ولی بجز در برخی زمان ها (22:00 و 07:00 در مورد نازل ضد بادبرگی دو بادبزنه 2020 و 05:00 در مورد ضد بادبردگی دو بادبزنه 7030)، افزایش شماره نازل در نازل های دو بادبزنه سبب کاهش مقدار پاراکوات لازم برای گیاه سوزی 90 درصدی گاوپنبه شد. به طور کلی، در هر شماره ای از هر نوع نازلی، کارایی پاراکوات تحت تاثیر زمان های مختلف روشنایی روز (20:00 و 07:00) قرار نگرفت. برعکس، کارایی پاراکوات تحت تاثیر زمان های مختلف تاریکی روز (22:00 و 05:00) قرار گرفت به طوری که کارایی پاراکوات در زمان کاربرد در 22:00 از زمان کاربرد در 05:00 کمتر بود. به عنوان بهترین تیمار، کاربرد پاراکوات با نازل ضد بادبرگی دو بادبزنه 7030 با شماره 11002 در ساعت 22:00 که به کمترین میزان پاراکوات (04/342 گرم ماده موثره در هکتار) برای گیاه سوزی 90 درصدی گاوپنبه نیاز داشت به کشاورزان توصیه می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
113 -123
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138954 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.