ارزیابی کنترل شیمیایی اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) در مزارع پیاز (Allium cepa L.) جنوب کرمان

پیام:
چکیده:

اویارسلام ارغوانی یکی از مهم ترین و مشکل سازترین علف های هرز مزارع جنوب استان کرمان است، این آزمایش به منظور بررسی کنترل شیمیایی اویارسلام ارغوانی، در سال های زراعی 96-1397 و 97-1398 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل: 1- متریبوزین (سنکور)، 2- اکسی فلورفن (گل)، 3-اگزادیازون (رونستار) + اکسی فلورفن (گل)، 4-پندیمتالین (استامپ)، 5- اگزادیازون (رونستار)، 6- اگزادیازون (رونستار) + بنتازون (بازاگران)، 7-دوبار کاربرد علف کش اکسی فلورفن (گل)، 8- پندیمتالین (پرول)، 9- وجین دستی و 10- عدم کنترل بودند. نتایج نشان داد، اثر علف کش ها بر وزن خشک اندام هوایی و زیرزمینی و تراکم اویارسلام ارغوانی، متوسط وزن سوخ و عملکرد پیاز معنی دار بود و باعث کاهش وزن خشک و تراکم اویارسلام شد. به این صورت که، کاربرد تلفیق اگزادیازون (رونستار) به صورت پیش رویشی و کاربرد پس رویشی بنتازون (بازاگران) به ترتیب تراکم و وزن خشک اندام زیرزمینی و هوایی اویارسلام ارغوانی را 96، 89 و 93 درصد کاهش داد و موثرترین تیمار در مقایسه با سایر تیمارها جهت کنترل اویارسلام ارغوانی بود و بالاترین درصد افزایش عملکرد (87%) را نسبت به تیمار شاهد داشت. بنابراین، این ترکیب تیماری جهت کنترل اویارسلام ارغوانی در کشت پاییزه پیاز در جنوب استان کرمان قابل توصیه است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
125 -136
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138955 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.