ارزیابی کائولین در کنترل جمعیت کنه قرمز اروپائی درختان سیب در ایران

پیام:
چکیده:

تاثیر غلظت‌های 3، 4 و 5 % پودرکایولین (Kaolin) علیه کنه قرمز اروپایی درختان سیب در چهار استان در مقایسه با کارایی کنه‌کش‌های اسپیرودایکلوفن 240 اس سی، بیفنازیت، 24% اس سی، فن پیروکسی میت 5% اس سی، فن پروپاترین10% ای سی، 5/1 درصد مایع ظرفشویی و در تیمار شاهد از آب‌شویی برای مطالعه استفاده گردید. از هر تیمار40 نمونه برگ تصادفی در فواصل یک روز قبل و 3، 7، 14 و 21 روز بعد از قسمت‌های میانی هر درخت جمع‌آوری و جمعیت زنده پس از تبدیل به درصد تلفات تجزیه آماری شدند. قبل از محلول‌پاشی تیمارها حداکثر میانگین جمعیت کنه به ترتیب 28/0 ±60/11، 29/1±52/13، 32/0±085/11، 15/0±75/4 کنه برای ارومیه، اصفهان، اردیبل، مشهد و درصد آلودگی نمونه برگ‌ها بین 65 الی80% ملاحظه شد. بیشترین تلفات کنه از تاثیر غلظت 5% کایولین تا 7 روز بعد به ترتیب 97/75% و 80/78% برای ارومیه و اردبیل، تا 14روز بعد تلفات کنه 68/66% و 23/75% برای مناطق اصفهان و مشهد ثبت شد. تاثیر غلظت‌های کایولین در نوبت 21 روز بعد با شیب کاهش در چهار استان همراه شد. از غلظت 5 درصد کایولین در شروع فعالیت جمعیت کنه قرمز اروپایی روی درختان سیب در یک فصل رزاعی و برای یک نوبت می‌توان محلول‌پاشی نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2138964 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.