تحلیلی بر تاثیر ساختار درآمدی شهرداری ها در توسعه ی شهری در کلان شهر اصفهان

پیام:
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرات ساختار درآمدی شهرداری های مناطق شهری اصفهان بر میزان توسعه ی شهری و ارایه ی راهکارهای اجرایی برای رسیدن به وضعیت مطلوب می باشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی است که برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش اسنادی و تحقیقات میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در راستای اولویت بندی شهرداری های مناطق اصفهان از منظر درآمدی و توسعه ی شهری از مدل VIKOR و ANP و برای ترسیم نقشه ها از نرم افزار GIS استفاده شده است. جامعه ی آماری پژوهش نیز شهروندان بالای 15سال شهر اصفهان بوده که 450 نفر به صورت روش تصادفی ساده مورد پرسشگری قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که درآمد کل شهرداری های اصفهان در وضعیت مطلوبی قرار دارد، ولی از نظر درآمدهای پایدار تنها شهرداری های مناطق 10 و 14 دارای وضعیت مطلوب و شهرداری منطقه 7 دارای وضعیت متوسط می باشند. همچنین نتایج حاکی از آن است که درآمد کل شهرداری، درآمد پایدار شهرداری و همچنین توسعه یافتگی تنها در دو منطقه ی 4 و 7 رابطه ی مستقیمی با هم دارند. همچنین در مناطق 1، 3، 6، 8، 12 و 14 بین درآمد کل شهرداری و توسعه یافتگی و در مناطق 2، 9، 11 و 15 بین درآمد پایدار شهرداری و توسعه یافتگی رابطه ی مستقیمی وجود دارد. با این تفاسیر می توان عنوان کرد که درآمد کل شهرداری عاملی برای توسعه یافتگی مناطق شهرداری محسوب می گردد، درحالی که درآمد پایدار لزوما چنین تاثیری را نشان نمی دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
339 -360
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139088 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.