بررسی تغییرپذیری زمانی - مکانی شاخص سبزینگی آستانه جنگل های بلوط استان لرستان در پاسخ به تغییرات بارش

پیام:
چکیده:

جنگل های زاگرس از مهم ترین و اساسی ترین سرمایه های محیط زیستی کشور است که در تامین منابع آب و خاک این منطقه نقش حیاتی ایفا می کند. هدف اساسی پژوهش حاضر آشکارسازی دینامیک فضایی شاخص سبزینگی جنگلی لرستان در پاسخ به تغییرات بارش است. در این راستا شاخص سبزینگی جنگلی استان از تصاویر لندست 5 و 8 برای دوره آماری 2000 تا 2018 استخراج شد. مقادیر بارش استان نیز با استفاده از داده های بارش نه ایستگاه سینوپتیک منطقه و داده های بارش شبکه بندی شده پایگاه GPCC، برای دوره آماری یادشده با شبکه بندی 5/0 درجه قوسی فراهم شد. آستانه شاخص سبزینگی با استفاده از موقعیت دقیق 170 درخت بلوط سالم از رویشگاه های مختلف استان لرستان طی مرداد و شهریور 1396 با استفاده از جی.پی.اس. گارمین نمونه برداری و از روی تصاویر سی متری لندست OLI و TM به دست آمد. با استفاده از تحلیل همبستگی فضایی، ارتباط بین تغییرات مساحت سالانه و دوره ای شاخص سبزینگی آستانه جنگل های بلوط و بارش، بررسی شد و تابع حساسیت تغییرات فضایی شاخص سبزینگی جنگلی با برازش یک مدل خطی به دست آمد. نتایج نشان داد که آستانه EVI > 0.4 را می توان به مثابه آستانه پوشش جنگلی استان درنظر گرفت. تحلیل همبستگی بیانگر آن بود که سری زمانی هجده ساله پوشش جنگلی، 72/0 با توزیع فضایی بارش در منطقه همبستگی داشته، در مقیاس ماهانه نیز، مقادیر تجمعی بارش ماه های اسفند تا اردیبهشت، بالاترین همبستگی را با شاخص سبزینگی جنگلی ماه شهریور داشتند. تحلیل فضایی اجرای مدل برآوردگر سبزینگی بیانگر آن بود که آستانه بارشی سبزینگی بلوط (EVI>0.4) برابر 320 میلی متر بوده که در بالاتر از این آستانه به ازای افزایش هر میلی متر بارش سبزینگی بلوط های مورد بررسی، 08/0 شاخص EVI افزوده می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -107
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139156 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.