اولویت بندی اهمیت مولفه های تبلیغات از طریق پیامک و فضای مجازی در جذب مشتری در اماکن ورزشی استان مازندران

پیام:
چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی نقش تبلیغات از طریق پیامک و فضای مجازی با جذب مشتری در اماکن ورزشی استان مازندران بود. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کلیه افراد مراجعه کننده به اماکن ورزشی استان مازندران تشکیل دادند که با توجه به نامحدود بودن تعداد جامعه و استفاده از جدول مورگان 384 نفر به عنوان نمونه آماری به طور تصادفی انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته در مورد تبلیغات اینترنتی (14 سوال با 5 مولفه) و پیامک تبلیغاتی (11 سوال با 5 مولفه)استفاده شد. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی (کلموگراف اسمیرنوف و آزمون دوجمله ای) در سطح معناداری (05/0<P) استفاده شد. نتایج نشان داد، 5 مولفه شامل وجود اطلاعات جامع از محصول در پیامک تبلیغاتی، وجود اطلاعات تماس معتبر، آشنا بودن فرستنده پیامک تبلیغاتی، شکل ظاهری و نوشتاری پیامک تبلیغاتی، قیمت خدمات و عوامل کمی ترغیب کننده مشتری در پیامک های تبلیغاتی و نیز 5 مولفه عوامل مرتبط با محصول، عوامل ارتباطی (زیرساختارھای محیط انتشار تبلیغ)، عوامل انسانی (کاربر اینترنتی) و بعد عوامل محتوایی در تبلیغات اینترنتی بر جذب مشتری اثرگذارند. با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود مدیران اماکن ورزشی استان مازندران برای جذب بیشتر مشتری از تبلیغات پیامکی و نیز اینترنتی بهره جویند و نیز با رعایت اصول و عوامل اثرگذار در طراحی پیامک های تبلیغاتی و نیز تبلیغات اینترنتی، جذابیت در تبلیغ را برای توجه هرچه بیشتر مشتری ایجاد کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139174 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.