ارتباط استقرار سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) با سبک های مدیریت تعارض مدیران آموزشی و اجرایی ورزش (مطالعه موردی: شهرداری تهران)

پیام:
چکیده:

تعارض سازمانی، بخشی اساسی و فراگیر زندگی سازمانی است. سازمان هایی که در آن تعارض کمتری وجود دارد، اغلب در محیط های رقابتی با شکست مواجه می شوند. مدیران به جای اینکه ریشه تعارض را از بین ببرند، می توانند با استفاده از تعارض، اثربخشی سازمان را افزایش دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط استقرار سیستم اطلاعات مدیریت با سبک های مدیریت تعارض مدیران آموزشی و اجرایی ورزش انجام شگرفت که از نظر هدف، کاربردی و روش، توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری تمامی مدیران ارشد آموزشی و اجرایی ورزش در واحدهای تربیت بدنی شهرداری تهران شامل رییس، نایب رییس و مدیران بخش های مختلف بود. با توجه به حجم محدود جامعه تحقیق با روش تمام شمار، 220 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه سبک مدیریت تعارض رابینز (1991) و پرسشنامه سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) اکبری (1390) بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های آماری از نرم افزارهای SPSS23 و SmartPLS2.0 استفاده شد.  نتایج نشان داد بین استقرار سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) و سبک های مدیریت تعارض که عبارت اند از رقابت، اجتناب، گذشت، مصالحه و همکاری در مدیران آموزشی و اجرایی ورزش شهرداری تهران رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین عوامل اقتصادی، محیطی، آموزشی، ساختاری، فرهنگی به عنوان پیش بین مناسبی جهت تعیین سبک های مدیریت تعارض در مدیران آموزشی و اجرایی ورزش شهرداری تهران مشخص شدند.  نتیجه پژوهش حاکی از آن است که بررسی رابطه استقرار سیستم اطلاعات با سبک های مدیریت تعارض در بین مدیران آموزشی و اجرایی ورزش شهرداری تهران موجب استفاده بهینه از این سیستم اطلاعاتی می شود و روند رو به رشد تصمیمات مدیریتی را در پی خواهد داشت.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
119 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139178 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.