اثر جاذب سموم بیوتوکس بر عملکرد تولیدی و سلامت گاوهای هلشتاین

پیام:
چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر جاذب سموم دوجزیی بیوتوکس بر وضعیت سلامت و فراسنجه های تولیدی، 16راس گاو هلشتاین در دو گروه بیوتوکس (جیره حاوی بیوتوکس) و شاهد (جیره فاقد بیوتوکس) قرار گرفتند. مقدار خوراک مصرفی، ماده خشک مصرفی، وزن بدن، تغییرات امتیاز بدنی، دمای راست روده، نرخ تنفسی، ضربان قلب، مقدار شیر تولیدی و ترکیبات شیر و فراسنجه های خونی، اندازه گیری و ثبت شدند. در گروه شاهد، ماده خشک مصرفی، وزن بدن و نمره وضعیت بدنی از هفته چهارم به بعد کاهش معنی دار و دمای بدن، نرخ تنفسی و ضربان قلب درکل دوره افزایش معنی داری (p<0/05) داشتند. در گروه بیوتوکس، تولید شیر در کل دوره به طور غیر معنی دار و در هفته های پنجم تا هفتم به طور معنی دار (p<0/05) افزایش یافت. مقدار پروتیین شیر (p<0/05) در گروه بیوتوکس، و درصد چربی (p<0/05)، درصد لاکتوز (p<0/05)، تعداد سلول های پیکری و آفلاتوکسینM1 شیر (p<0/05) در گروه شاهد بیشتر بود. مقدار مواد جامد شیر در گروه بیوتوکس در کل دوره به طور غیر معنی دار و در هفته های پنجم تا هفتم به طور معنی دار (p<0/05) افزایش یافت. تغییرات گلوکز، پروتیین کل و کراتینین پلاسما در کل دوره معنی دار نبود ولی کراتینین در آخر دوره در گروه شاهد افزایش معنی داری (p<0/05) داشت. مقادیر آسپارتات ترانس آمیناز (p<0/05) و آلانین آمینوترانسفراز (p<0/05) پلاسما در گروه شاهد بیشتر بود. بر اساس نتایج این تحقیق، در شرایطی که خوراک مصرفی آلودگی مایکوتوکسینی چندگانه داشته باشد استفاده از بیوتوکس سبب بهبود سلامت، تولید شیر و فراسنجه های تولیدی گاو های شیرده می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
313 -324
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139265 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.