بررسی پاسخ سرمی واکسن برونشیت عفونی طیور سویه H-120 تولید موسسه رازی در مقایسه با واکسن وارداتی در جوجه های گوشتی

پیام:
چکیده:
برونشیت عفونی یک بیماری حاد و بسیار مسری در ماکیان می باشد که منجر به زیان های مالی فراوانی در صنعت طیور می شود. انواع واکسن های کشته و زنده تخفیف حدت یافته حاوی سروتیپ های مختلف ویروس (از جمله H-120) به طور وسیع برای کنترل بیماری مورد استفاده قرار می گیرد. واکسن ها باید به طور دوره ای در جوجه های واکسینه شده مورد ارزیابی قرار گیرند. هدف از این مطالعه، ارزیابی پاسخ های سرمی نسبت به تجویز واکسن زنده برونشیت عفونی طیور سویه H-120 تولید موسسه رازی در جوجه های صنعتی گوشتی و مقایسه آن با نتایج حاصل از واکسن تجاری وارداتی مشابه بود. برای این منظور، یک واحد پرورش مرغ گوشتی با دو سالن مجزا انتخاب شد. جوجه ها در هر سالن با یکی از واکسن های IBV موسسه رازی و وارداتی مایه کوبی شدند. از 20 جوجه هر سالن به-طور جداگانه در فواصل زمانی 4، 10، 20، 30 و 40 روز پس از مایه کوبی خون گیری شد. پاسخ های سرمی القاء شده علیه IBV در جوجه های مایه کوبی شده با آزمایش های الایزا و خنثی سازی سرمی (SN) اندازه گیری شدند. در این مطالعه، تفاوت معنی داری در عیار آنتی بادی الایزا مابین دو گروه مایه کوبی شده با واکسن H-120 موسسه رازی و واکسن وارداتی در هیچ کدام از نوبت های خونگیری مشاهده نگردید. نتایج آزمایش خنثی سازی سرم نیز تایید کننده داده های آزمایش الایزا بود. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که واکسن IBV سویه H-120 تولید موسسه رازی همانند واکسن وارداتی مشابه (شرکت CEVA) از توانمندی لازم برای ایجاد پاسخ ایمنی در گله های گوشتی برخوردار است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139272 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.