اثر کروسین بر هورمون های محور هیپوفیز- تخمدان در مدل موش های صحرایی دیابتی نوع یک

پیام:
چکیده:
دیابت ملیتوس یک بیماری متابولیک است که با اختلال در عملکرد غدد اندوکرین سبب بروز اختلالات باروری می شود. با توجه به نقش کروسین در تعدیل سیستم دفاع آنتی اکسیدانی، هدف از این مطالعه تعیین اثر کروسین بر هورمون های محور هیپوفیز- تخمدان در مدل موش های صحرایی دیابتی نوع یک انجام شد. در این مطالعه تجربی، 28 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار به 4 گروه مساوی تقسیم شدند. گروه های شاهد، شاهد دیابتی و دو گروه دیابتی تحت تیمار با کروسین (غلظت های 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم). دیابت در گروه های شاهد دیابتی و دیابتی تحت تیمار، با یک بار تزریق داخل صفاقی آلوکسان القاء شد. چرخه استروس موش های صحرایی توسط هورمون های جنسی یکسان شد. کروسین به مدت 25 روز به صورت داخل صفاقی به گروه های دیابتی تحت تیمار تزریق شد. به حیوانات گروه های شاهد و شاهد دیابتی محلول سالین تزریق شد. در پایان دوره تیمار، غلطت سرمی LH، FSH، استروژن و پروژسترون توسط روش الایزا اندازه گیری شد. تحلیل آماری توسط آزمون های One-way ANOVA و تعقیبی Tukey انجام شد. در مقایسه با گروه شاهد دیابتی، تجویز وابسته به دوز کروسین با غلظت های 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم غلظت سرمی هورمون های LH، FSH، استروژن و پروژسترون را به طور معنی داری افزایش داد (05/0>p). نتایج این آزمایش نشان داد کروسین با افزایش سطح سرمی هورمون های LH، FSH استروژن و پروژسترون احتمالا موجب بهبود اختلالات هورمونی در بیماران دیابتی می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
121 -127
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139283 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.