پیش بینی سرزندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان مبتنی بر ادراک آنها از محیط یادگیری

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

 درک فراگیران از محیط یادگیری، نقشی حیاتی در فرایند آموزش، سرزندگی تحصیلی (Academic buoyancy) و عملکرد تحصیلی آن ها دارد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف بررسی قابلیت تبیین سرزندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان بر اساس درک آن ها از محیط یادگیری انجام شد.

روش کار

جامعه آماری پژوهش توصیفی- همبستگی حاضر را تمامی دانشجویان رشته های بهداشت شاغل به تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکی سمنان در سال تحصیلی 98-1397 تشکیل دادند. حجم نمونه در این مطالعه معادل 138 نفر برآورد گردید که این افراد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سنجش محیط آموزشی داندی (DREEM: Dundee Ready Education Environment Measure) و پرسشنامه سرزندگی تحصیلی و نمره معدل تحصیلی استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون های رگرسیون ساده و چندگانه استفاده شد.

یافته ها

نتایج به دست آمده نشان دادند که 1/16 درصد (27/212=F، 0/408=R، 0/167=R2، 0/161=R2 تعدیل شده، 001/0>P) از واریانس سرزندگی تحصیلی از طریق نمره کلی درک دانشجویان از محیط یادگیری (Students’ Perception of Learning Environment) قابل تبیین می باشد. همچنین بر اساس ضرایب رگرسیونی می توان بیان نمود که خرده مقیاس درک دانشجویان از جو آموزشی نقش معنا داری در تبیین سرزندگی تحصیلی داشته است. در این مطالعه 13/3درصد (21/971=F، 0/373=R، 0/139=R2، 0/133=R2 تعدیل شده، 001/0>P) از واریانس عملکرد تحصیلی از طریق نمره کلی درک دانشجویان از محیط یادگیری قابل تبیین بود و خرده مقیاس های "درک دانشجویان از یادگیری" و "شرایط اجتماعی آموزش" نقش معنا داری در تبیین عملکرد تحصیلی داشتند.

نتیجه گیری

با توجه به نقش مثبت درک از محیط یادگیری در تبیین سرزندگی و عملکرد تحصیلی، انجام ارزیابی های جامع، تشخیص نقاط قوت و ضعف و انجام مداخلات آموزشی به منظور بهبود درک دانشجویان از محیط یادگیری بسیار اهمیت دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139384 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.