آلودگی به شپش سر با تاکید بر روشهای درمانی موثر در دانش آموزان مدارس شهرستان مشهد در سال 97-1396

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

آلودگی به شپش سر از جمله موارد تهدید کننده سلامت جامعه می باشد که با وجود ارتقای سطح بهداشت، هنوز به عنوان یک معضل بهداشتی مطرح است.

روش کار

جامعه آماری مطالعه حاضر را که از نوع کارآزمایی بالینی بود، دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی شهرستان مشهد تشکیل دادند. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای- تصادفی بود. در این مطالعه 3062 دانش آموز دختر ابتدایی از نظر آلودگی به شپش سر معاینه گردیدند. افراد آلوده به شش گروه درمانی خاص تقسیم شده و تحت درمان قرار گرفتند. در پژوهش حاضر از سه نوع دارو شامل: شامپو لنیدان 1 درصد، پرمترین 1 درصد و دایمتیکون 4 درصد به همراه سرکه استفاده گردید. نتایج درمان پس از گذشت 7، 14 و 21 روز از آغاز درمان، طی معاینات مجدد دانش آموزان ثبت شد. آنالیز نتایج توسط آزمون مجذور کای X و رگرسیون لجستیک صورت گرفت.

یافته ها

 نتایج به دست آمده نشان دادند که 417 نفر از دانش آموزان (13/6 درصد) آلوده به شپش سر بودند. میزان اثربخشی در گروه درمانی پرمترین 1 درصد، لیندان 1 درصد و دایمتیکون 4 درصد پس از گذشت یک هفته از درمان به ترتیب معادل 27/2، 31 و 30/4 درصد، پس از گذشت دو هفته برابر با 83/2، 69/8 و 69/6 درصد و پس از گذشت سه هفته معادل 96، 91/5 و 91/4 درصد به دست آمد. همچنین میزان اثربخشی شامپو ها به همراه سرکه پس از گذشت یک هفته به ترتیب معادل 64/2، 96/1 و 67/6 درصد، پس از گذشت دو هفته برابر با 90/6، 100 و 100 درصد و پس از گذشت سه هفته معادل 100،100 و 100 درصد بود.

نتیجه گیری

 با توجه به نتایج به دست آمده، شامپو پرمترین 1 درصد و لوسیون دایمتیکون برای رفع آلودگی به شپش سر کودکان توصیه می گردد. شایان توجه است که داروهای مقایسه شده هنگام استفاده به همراه محلول سرکه از اثربخشی بالایی برخوردار بودند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139385 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.