رابطه بین وضعیت شناخت و تبعیت دارویی در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

عدم تبعیت دارویی می تواند پیامدهای ناگواری از جمله افزایش میزان بستری شدن و هزینه های مراقبت بهداشتی را به دنبال داشته باشد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط وضعیت شناختی با تبعیت دارویی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون طراحی شد.

روش کار

در این مطالعه مقطعی 180 سالمند مبتلا به پرفشاری خون از بیمارستان "امام رضا (ع)" آمل با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اختلال شناخت و تبعیت دارویی به ترتیب با استفاده از آزمون وضعیت شناخت (COST: Cognitive State Test) و Morisky بررسی گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمون های t مستقل، کای دو و رگرسیون لجستیک انجام شد.

یافته ها

از میان 180 سالمند مورد بررسی، 66/1 درصد (119 نفر) زن بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان 7/63±72/87 سال، میانگین تبعیت دارویی 2/29±5/21 و میانگین نمره شناخت 3/21±26/03 محاسبه گردید. تبعیت دارویی رابطه آماری معنا داری با نمره کل شناخت نداشت (0/322P=). تبعیت در افرادی که اضطراب نداشتند نسبت به افرادی که دارای اضطراب بودند، دو برابر بیشتر بود (0/51 =odds، 0/008= P، 0/67-=β). نتایج نشان دادند که با افزایش یک واحد روانی گفتار، تبعیت دارویی 12 برابر افزایش یافته و با افزایش یک واحد تفکر انتزاعی و قضاوت، تبعیت دارویی هشت برابر افزایش پیدا می کند.

نتیجه گیری

 زیرحیطه های شناخت از جمله زیرحیطه های روانی گفتار و تفکر انتزاعی و قضاوت، رابطه معنا داری با تبعیت دارویی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون داشتند. در این راستا، بررسی وضعیت شناخت سالمندان مبتلا به پرفشاری خون و طراحی مداخلات مناسب توصیه می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139386 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.