ارزیابی غلظت و ریسک بهداشتی مواجهه با فیوم کل و منگنز در فرایند جوشکاری یک صنعت فلزی

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

ارزیابی خطر مواد سمی و شیمیایی، مهندسین بهداشت حرفه ای را قادر می سازد تا تصمیم های مناسبی را در ارتباط با برنامه ریزی اقدامات کنترلی در محیط کار اتخاذ نمایند. مواجهه با فیوم کل و منگنز در فرایندهای جوشکاری، اثرات عصبی زیان آوری را برای سلامت جوشکاران به همراه دارد. در این ارتباط، پژوهش حاضر به منظور ارزیابی غلظت و تعیین ریسک مواجهه جوشکاران با فیوم کل و منگنز در یک صنعت فلزی در سال 1398 انجام شد.

روش کار

در مطالعه توصیفی- تحلیلی- مقطعی حاضر، نمونه برداری از فیوم های جوشکاری در منطقه تنفسی 35 نفر از جوشکاران توسط فیلتر و سیکلون انجام شد و با بهره گیری از روش وزنی، غلظت فیوم ها تعیین گردید. نمونه ها بر اساس روش NIOSH 7301 با استفاده از دستگاه ICP-OES (Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry) برای تعیین غلظت منگنز موجود در فیوم تجزیه شدند. خطر مواجهه بهداشتی کارگران مواجهه یافته با فیوم جوشکاری نیز با استفاده از روش توصیه شده توسط انجمن ایمنی و بهداشت سنگاپور بررسی گردید. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با کاربرد نرم افزار MINITAB 17 در سطح معناداری 0/05 انجام شد.

یافته ها

 میانگین غلظت فیوم کل و منگنز تولیدی در فرایند جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود پوشش دار (SMAW) (Shielded metal arc welding) به ترتیب معادل 1/67±9/56 و 0/08±0/45 میلی گرم بر متر مکعب ارزیابی شد که این مقدار برای فیوم کل و منگنز به ترتیب حدود 2 و 22 برابر حد مجاز توصیه شده توسط انجمن متخصصان بهداشت صنعتی آمریکا می باشد. نتایج ارزیابی خطر نشان دادند که میانگین سطح خطر مواجهه با فیوم کل و فیوم منگنز برای جوشکاران به ترتیب در رتبه متوسط و زیاد قرار دارد.

نتیجه گیری

 با توجه به گستردگی سطح خطر مواجهه با منگنز موجود در فیوم های جوشکاری برای جوشکارن این صنعت فلزی، انجام اقدامات پیشگیرانه نظیر روش های کنترل مهندسی و مدیریتی جهت کاهش مواجهه توصیه می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139387 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.