سطح پوشش واکسن پنوموکوک در جهان و توزیع سروتایپ های استرپتوکوک پنومونیه پس از دریافت واکسن در کشورهای دریافت کننده واکسن: مرور ساختاریافته

پیام:
چکیده:
مقدمه و اهداف

پس از معرفی واکسن نوموکوک افزایش بیماری به علت سروتایپ های غیر اختصاصی واکسن در کشورهای دریافت کننده واکسن مشاهده شده است. هدف از این مطالعه تعیین توزیع مکانی پوشش واکسن سروتایپ های شایع استرپتوکوکوس پنومونیه پس از معرفی واکسن در کشورهای دریافت کننده واکسن بود.

روش کار

پایگاه های معتبر بین المللی شامل Scopus، Medline و Web of science تا نوامبر سال 2018 جست وجو شد. مطالعه هایی که شیوع سروتایپ های استرپتوکوک پنومونیه در افراد حامل، بیمار، جایگزینی سروتایپ ها و شیوع سروتایپ های شایع استرپتوکوکوس را بررسی کرده بودند؛ وارد مطالعه شدند. توزیع مکانی کشورهای دریافت کننده واکسن با استفاده از نرم افزار ArcGIS  نسخه 1. 6 .10 تعیین شد.

یافته ها

 از مجموع 6989 مقاله در نهایت 324 مقاله وارد مطالعه شدند. بیشترین سهم کشورهای دریافت کننده واکسن به ترتیب در مناطق آفریقا، اروپا و غرب اقیانوس آرام بود. پوشش واکسیناسیون در کشورهای دریافت کننده واکسن تا سال 2017 رو به افزایش بود. سروتایپ های شایع پس از معرفی واکسن شامل 19A, 5, 3, 14, 19F, 7F, 23F, 6B و سروتایپ های غیر اختصاصی واکسن 12F, 8, 15A/B, 11A بودند.

نتیجه گیری

یافته های این مطالعه نشان داد که با وجود افزایش پوشش واکسیناسیون پنوموکوک در کشورهای دریافت کننده واکسن، در بسیاری از کشورهای جهان، واکسن پنوموکوک در برنامه ایمن سازی آن ها نیست. علاوه بر این پس از معرفی واکسن سروتایپ های 19A, 5, 3, 14, 19F, 7F, 23F, 6B هم چنان از سروتایپ های شایع در کشورهای دریافت کننده واکسن هستند. بنابراین سیاست گذاران سلامت در کشورهای مختلف باید بر اساس سروتایپ های شایع پنوموکوک برای ایمن سازی اقدام کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139434 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.