بررسی کیفیت علت های مرگ ثبت شده در بیمارستان های کشور در سال 1395

پیام:
چکیده:
مقدمه و اهداف

بخش اعظم منبع تشخیص سبب های مرگ در ایران، بیمارستان ها هستند که بررسی این علت ها و شناسایی سبب های نامناسب ثبت شده می تواند منجر به شناسایی مشکلات در زمینه ثبت سبب های مرگ شده و به ارتقای این نظام ثبتی کمک شایانی نماید. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت سبب های مرگ ثبت شده در بیمارستان های ایران در سال 1395 انجام شده است.

روش کار

جمعیت مطالعه، تمامی مرگ های ثبت شده در سامانه ثبت و طبقه بندی سبب های مرگ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1395 بوده است. برای تحلیل کیفی داده های سبب های مرگ از ابزار سازمان جهانی بهداشت (ANACONDA) استفاده شد.

یافته ها

 بر اساس یافته های این بررسی 24درصد سبب های مرگ های ثبت در بیمارستان دارای خطای طبقه بندی (Miscalssification) بوده و در گروه سبب های پوچ مرگ قرار گرفته اند. در میان گروه های سنی، بیش ترین درصد گروه علت های پوچ مرگ در گروه سنی بالای 70 سال و بیش ترین درصد سبب های درست مرگ متعلق به گروه سنی زیر یک سال بوده است و بین 5 گروه سبب های پوچ مرگ، گروه سبب های فاقد جزییات کافی در طبقه بندی بین المللی بیماری ها، دارای بیش ترین درصد اشت.

نتیجه گیری

 حدود 25 درصد از سبب های مرگ های تشخیص داده شده در بیمارستان های ایران در گروه علت های پوچ قرار گرفته اند که برای برنامه ریزی و سیاست گذاری ها قابل استفاده نیستند. بنابراین لازم است برای ارتقای همه جانبه نظام ثبت علت های مرگ در بیمارستان های کشور مداخله هایی از جمله اجرای برنامه های ارزیابی فرایندها و آموزش های مستمر برای پزشکان و کدگذاران علت های مرگ پیش بینی و اجرا شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
90 -99
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139437 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.