تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر پروفایل لیپیدی و فیبرینوژن سرم مردان میانسال مبتلا به نارسایی قلبی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

بیماری های قلبی عروقی بخصوص آترواسکلروز از علل اصلی کاهش سن مرگ ومیر در کشورهای درحال توسعه آسیایی و غرب آسیا می باشد، هدف از این پژوهش بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر نیمرخ لیپیدی و فیبرینوژن سرم مردان میانسال مبتلا به نارسایی قلبی بود.

روش بررسی

در این مطالعه نیمه تجربی، 20 آزمودنی مرد با دامنه سنی50 تا60 سال که دارای نارسایی قلبی کلاس 1 تا 3 و همچنین توان قلبی کمتر از 45 درصد بودند، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. برنامه تمرین هوازی شامل هشت هفته با تواتر سه جلسه در هفته و با شدت 40 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب انجام دادند. نمونه های خونی در حالت ناشتا، قبل و بعد از هشت هفته از همه آزمودنی ها گرفته شد. داده ها با استفاده از Paired Sample t-test و Independent Sample t-test تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج نشان داد بعد از هشت هفته مداخله تغییرات میانگین های HDL، نسبت TC/HDL و فیبرینوژن از لحاظ آماری معنی دار بود، از طرفی تغییرات میانگین های LDL، TG، TC وLDL/HDL  تفاوت معنی داری نشان نداد.

نتیجه گیری

نتایج این پژوهش نشان می دهد انجام دادن تمرینات هوازی می تواند در کنار درمان دارویی به عنوان شیوه مناسب در عدم پیشرفت عوامل ایجادکننده بیماری های قلبی عروقی در افراد مبتلا به نارسایی قلبی مفید باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
3
فایل متن این مقاله در مگیران وجود ندارد!
دسترسی به متن مقالات تنها در صورت اعلام موافقت و همراهی نشریات با مگیران امکان پذیر است.
شایان ذکر است خدمات مگیران به نشریات به صورت رایگان ارایه می‌شود. کافی است هر نشریه ضمن اعلام موافقت کتبی خود با این خدمات فایل PDF مقالات را در اختیار ما قرار دهد.
شما نیز می‌توانید با پیشنهاد استفاده از خدمات مگیران به نشریه‌ای که مقاله شما در آن منتشر شده‌است آن را از این طریق در اختیار کاربران این پایگاه مرجع قرار دهید.