ارتباط بین ریسک گریزی مدیریت و محافظه کاری حسابداری (مطالعه موردی: شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

پیام:
چکیده:

با توجه به اهمیت و جایگاه محافظه کاری حسابداری در بین مفاهیم و اصطلاحات مالی، در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ریسک گریزی مدیریت و محافظه کاری حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور و با استفاده از لین و همکاران (2015) به اندازه گیری بیش اعتمادی مدیران شرکت ها پرداخته شد و برای ریسک گریزی مدیریت از انحراف معیار بازده روزانه سهام بهره گرفته شد. ضمن اینکه، مدل گیولی و هاین (2000) برای محاسبه محافظه کاری حسابداری شرکت ها استفاده شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی،پس رویدادی قرار دارد که برای بررسی فرضیه ها از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از نرم افزار Eviews8 بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 9 ساله بین سال های 1387 الی 1395 می باشد که با استفاده از شروط غربالگری، در نهایت تعداد 144 شرکت و در مجموع 1296 سال-شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان می دهد بین ریسک گریزی مدیریت و محافظه کاری حسابداری شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این در حالی است که رابطه بین بیش اعتمادی و میزان محافظه کاری حسابداری شرکت ها مثبت و معنادار به دست آمد.

کلیدواژگان:

ریسک گریزی مدیریت، بیش اعتمادی مدیران، محافظه کاری حسابداری

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139600 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.