تعیین رابطه بین جهت گیری چندگانه استراتژیک و عملکرد برند (مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان)

پیام:
چکیده:

هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه بین جهت گیری چندگانه استراتژیک و عملکرد برند بوده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری استان تهران می باشند که تعداد آنها 219 شرکت است. جهت تعیین حجم نمونه از روش تصادفی ساده و با توجه به جدول مورگان 136 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد رحمان و همکاران [33]  به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است که روایی آن با نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ تایید شد. در تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل فرضیات  از معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی  استفاده نمودیم. نرم افزار مورد نظرPLS می باشد. نتایج نشان داد که بین اعتبار برند، برندگرایی، آگاهی از برند و بازارگرایی و عملکرد برند رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژگان:

برند، جهت گیری استراتژیک، عملکرد برند

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139610 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.