شناسایی مولکولی سه جدایه ویروس موزائیک هندوانه از کدوئیان استان آذربایجان شرقی و غربی

پیام:
چکیده:

ویروس موزاییک هندوانه (WMV) متعلق به جنس Potyvirus از خانواده Potyviridae می باشد. به منظور ردیابی، تعیین پراکنش و آنالیز فیلوژنتیکی این ویروس در مزارع مختلف کدوییان استان آذربایجان شرقی و غربی، 305 نمونه گیاهی مشکوک به آلودگی، از 13 منطقه جمع آوری شد. در مطالعات گلخانه ای از کدو مسمایی (Cucurbita pepo) به عنوان میزبان تشخیصی و تکثیری استفاده شد. جدایه های WMV دو هفته پس از مایه زنی علایم متنوعی شامل بدشکلی، باریک و پاره شدن برگ به همراه تاول های برجسته سبز تیره و موزاییک روی برگ گیاه (C.pepo) ایجاد نمودند. از گیاهان آلوده،  RNAویروس ها مطابق پروتوکل روحانی و همکاران استخراج و cDNA تهیه گردید. واکنش RT-PCR  روی 54 نمونه که به عنوان نماینده از بین نمونه ها  از لحاظ تنوع علایم و منطقه انتخاب شدند، انجام شد. با استفاده از آغازگر های اختصاصی قطعه ی 800  جفت باز از بخش عمده ژن پروتیین پوششی WMV تکثیر یافت. محصول PCR سه جدایه WMV برمبنای تنوع علایم و محل نمونه برداری، به طور مستقیم ترادف یابی شدند. ترادف های بدست آمده شامل 780  نوکلوتید از ژن پروتیین پوششی همراه با 22 ترادف انتخاب شده از GenBank همردیف سازی شد. آنالیز فیلوژنتیکی براساس ترادف نوکلوتیدی ژن پروتیین پوششی WMV، این جدایه ها را در 3 گروه قرار داد که جدایه  T1.Aharو جدایه 32.Tab  استان آذربایجان شرقی در کنار جدایه هایی از اصفهان، یزد، کرمان و تعدادی از کشورهای اروپایی در گروه I قرار گرفتند. البته جدایه T1.Ahar و 32.Tab در یک زیرخوشه شامل جدایه های اروپایی و اصفهانی قرار دارند. جدایه  T5.Nagdاستان آذربایجان غربی در گروه II در کنار جدایه های ردیابی شده از قسمت های مختلف جهان قرار گرفت.

کلیدواژگان:

WMV، بیولوژیکی، RT-PCR، پروتئین پوششی، فیلوژنتیکی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
180 -190
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139659 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.