ارائه مدل ارزیابی تاب آوری زنجیره تامین با رویکرد تلفیقی دی متل،ANP و آراس خاکستری (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

پیام:
چکیده:

پیشرفت فناوری و گسترش بازارهای جهانی تامین دارد و مزیت رقابتی شرکت ها را به شدت می کاهد، انتخاب تامین کنندگانی که بتوانند با مقاومت و تاب آوری بیشتری با عدم اطمینان روبرو شوند یک امر ضروری برای هر سازمان تلقی می شود. هدف این پژوهش، ارزیابی میزان تاب آوری زنجیره تامین در زنجیره تامین است. بدین منظور، با استفاده از ادبیات تاب آوری زنجیره تامین فاکتورهای مهم مشخص گردید و با نظر خبرگان تایید شد. سپس با استفاده از روش دی متل روابط درونی بین شاخص ها و زیر شاخص ها مشخص شد و توسط روشANP، اهمیت هر یک از معیارها مشخص شده است. جامعه ی آماری پژوهش شامل 20 نفر مدیران ارشد شرکت فولاد مبارکه اصفهان است که نظرات کلیه آن ها در تحقیق استفاده شده است. در انتها از طریق روش آراس خاکستری تامین کنندگان این شرکت ازنظر درجه ی تاب آوری ارزیابی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که در بین معیارها، زیرمعیارهای چابکی، افزودگی، فرهنگ مدیریت ریسک بیشترین وزن را دارند و تامین کننده بهران، ازنظر میزان تاب آوری در بالاترین رتبه قرار گرفت.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
60 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139685 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.