تاثیر رایحه درمانی استنشاقی با گل سرخ بر شدت اضطراب قبل از عمل جراحی شکم: یک کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی

پیام:
چکیده:
اهداف

اضطراب قبل از عمل جراحی می تواند سبب افزایش درد پس از عمل، افزایش نیاز به مسکن و افزایش زمان اقامت بیمار در بیمارستان شود؛ بنابراین این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رایحه درمانی استنشاقی با گل سرخ بر شدت اضطراب قبل از عمل جراحی شکم انجام شد.

مواد و روش ها

 این کارآزمایی بالینی روی 90 بیمار تحت جراحی شکمی در بیمارستان 15 خرداد بیدخت در سال 1396 انجام شد. بیماران به روش تصادفی بلوک های جایگشتی به دو گروه مداخله و پلاسبو (هر گروه 45 نفر) تقسیم شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه استاندارد اشپیل برگر بود که بلافاصله قبل و پس از مداخله در دو گروه تکمیل شد. در پایان داده ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه 16، با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های تی مستقل، زوجی و کای اسکویر در سطح معنی داری کمتر از 05/0 تحلیل شد.

یافته ها

میانگین سنی بیماران در گروه مداخله و پلاسبو به ترتیب 35/31±13/37 و 65/51±15/44 بود. بیشترین نوع عمل در هردو گروه هرنیاینگوینال بود. قبل از مداخله تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه از نظر شدت اضطراب وجود نداشت (05/0P) و از نظر شدت اضطراب پنهان معنی دار نشد (05/0<p).

نتیجه گیری

رایحه درمانی با گل سرخ در کاهش شدت اضطراب آشکار بیماران قبل از عمل جراحی موثر است و استفاده از آن به عنوان درمان مکمل، ارزان و غیرتهاجمی در بالین توصیه می شود.</p).

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
128 -141
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139736 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.