تحریک بی تحرکی سازمانی : شناسایی ابعاد و مولفه های اینرسی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

با توجه به شرایط ناپایدار فعلی ، سازمان ها با تغییراتی روبرو هستند و باید با عوامل محیطی سازگار شوند. بنابراین ، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ابعاد و مولفه های عدم تحرک سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد.

مواد و روش ها

این مطالعه کاربردی با رویکرد طراحی اکتشافی انجام شد. جامعه آماری شامل مدیران بخش در بخش کیفی و اعضای هییت علمی در بخش کمی بود. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های یادداشت برداری و نیمه ساختاری در بخش کیفی و یک پرسشنامه 64 سوالی از اینرسی سازمانی پژوهشگر ساخته 64 سوال استفاده شده در بخش کمی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 21 و PLS استفاده شده است.

یافته ها

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که؛ اینرسی سازمانی دارای سه بعد سازمانی، محیطی و فردی است. . بعد سازمانی دارای 7 مولفه) جو حمایتی، آموزش مستمر به کارکنان، اینرسی   در رویه ها، فعالیتهای یادگیری بین سازمانی، روش پیمایش محیط، ساختار سازمانی و رهبری ، بعد محیطی دارای 2 مولفه انعطاف پذیری و تغییرات محیطی و بعد فردی دارای 8  مولفه اینرسی دانشی، آموزش مداوم، اینرسی در تفکر، اینرسی در عمل، اینرسی تجربه، اینرسی یادگیری، اینرسی روان شناختی و این رسی بینشی میباشد.

نتیجه گیری

از دیدگاه اعضای هییت علمی داشنگاه علوم پزشکی مازندران ، اینرسی سازمانی در ابعاد فردی و سازمانی و محیطی در این دانشگاه وجود دارد و مسئولین دانشگاه باید مولفه های  ایجاد  اینرسی سازمانی را تغییرات تا بتوانند با این پدیده مقابله نمایند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
60 -71
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139757 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.