کاربرد ویژگی های ژئومورفومتری در نقشه برداری رقومی خاک با استفاده از منطق فازی و یادگیری ماشین

پیام:
چکیده:

روش های معمول نقشه برداری خاک وابسته به نمونه برداری متراکم، متاثر از مقیاس و دانش کارشناس می باشد، بنابراین استفاده از رویکردهای جدید داده کاوی در تهیه نقشه رقومی ویژگی های خاک برای مرتفع نمودن مشکلات روش معمول هدف اصلی این تحقیق است. در این پژوهش 62 نمونه خاک از عمق 0-20 سانتی متر براساس روش شبکه منظم (300 متر) و نظر کارشناس انتخاب و ویژگی های درصد کربن آلی، رس و کربنات کلسیم در بخشی از اراضی دیم منطقه کوهین با مساحت 370 هکتار اندازه گیری گردیدند. دو دسته داده 80 و 20 درصد به ترتیب برای واسنجی و اعتبارسنجی مدل ها انتخاب گردیدند. با استفاده از نرم افزار SAGA GIS و مدل رقومی ارتفاع با قدرت تفکیک مکانی10متر ، 19 متغیر ژیومورفومتری استخراج و براساس آنالیز تجزیه مولفه های اصلی (PCA) سه متغیر ارتفاع، شاخص موقعیت توپوگرافی و شاخص شدت پستی و بلندی و همچنین براساس نظر کارشناس، نقشه واحدهای لندفرم برای مدل سازی ویژگی ها انتخاب گردیدند. مدل جنگل تصادفی دارای دقت بالاتری بود به نحوی که نتایج آن برای ویژگی های درصد کربن آلی، رس و کربنات کلسیم بر اساس آماره های ضریب تبیین (R2) به ترتیب مقادیر 63/0، 75/0 و 63/0 و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) مقادیر 17/0، 5/7، 77/5 درصد و برای رویکرد SoLIM مقادیر ضریب تبیین (R2) 47/0، 42/0 و 42/0 و مقادیر ریشه میانگین مربعات خطای 2/0، 08/8 و 68/4 درصد حاصل گردید. رویکرد جنگل تصادفی با شناخت ارتباط غیرخطی و بهینه ویژگی های خاک و متغیر های محیطی موثر می تواند نقشه های رقومی را با دقت مناسب برای مدیریت و بهره برداری پایدار از اراضی پیش بینی نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
105 -124
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139813 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.