اصلاح مدل نظری برش پذیری سنگ برای دیسک V شکل با در نظر گرفتن شعاع لبه تیغه

پیام:
چکیده:

برش پذیری سنگ همواره به عنوان یکی از پارامتر های تاثیرگذار در انتخاب و طراحی ابزار برش و پیش بینی عملکرد ماشین های حفار مکانیکی شناخته شده است. روش های میدانی، آزمایشگاهی و نظری ازجمله روش هایی هستند که در تعیین برش پذیری سنگ کاربرد دارند. در این تحقیق، مدل نظری برآورد نیروهای برش سنگ با دیسک های Vشکل با لحاظ کردن شعاع لبه تیغه اصلاح شد. به منظور اعتبارسنجی مدل پیشنهادی از داده های واقعی آزمون برش خطی بزرگ مقیاس سنگ ارایه شده در تحقیق بالجی و توماچ (2012) و آزمون t در سطح اطمینان 99% استفاده شد. نتایج نشان داد که مقادیر برآورد شده نیروهای برش با مقادیر واقعی همبستگی قوی دارد و با توجه به بزرگی مقدار P از 01/0=α هردو روش به طور متوسط مقادیر یکسانی را اندازه گیری می کنند. برای بررسی اثر شعاع لبه تیغه های دیسکی بر نیروهای برش، از مدل پیشنهادی استفاده شد. نتایج نشان داد که به ازای زاویه ثابت لبه، افزایش شعاع لبه سبب افزایش نسبت نیروهای برش تیغه های کند به تیز می شود. همچنین با افزایش عمق نفوذ، تاثیر شعاع لبه تیغه های دیسکی بر نیروهای برش کاهش یافت و نزدیک به نیروهای برش تیغه های تیز شد. از سوی دیگر افزایش زاویه لبه موجب افزایش غیرخطی نیروهای برش تیغه های دیسکی کند به ازای عمق نفوذ ثابت شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139823 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.