بهینه سازی فرآیند آبگیری از باطله کارخانه های فرآوری طلا با استفاده از هیدروسیکلون

پیام:
چکیده:

عملیات آبگیری و بازیابی آب مورد استفاده در فرآیندهای فرآوری مواد معدنی، علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب موجب به حداقل رسیدن تخلیه پسماند در محیط زیست می شود. در این تحقیق به بهینه سازی فرآیند آبگیری کارخانه فرآوری طلای زرشوران با استفاده از مدار شامل هیدروسیکلون پرداخته شده است. بدین منظور تعداد 12 آزمایش با قطرهای اسپیگات 2، 3، 6، 9 میلیمتر و در سه حالت عملیاتی تخلیه افشان، حالت گذر و تخلیه طنابی، هیدروسیکلون انجام شده است. قابلیت آبگیری هیدروسیکلون در هر آزمایش براساس مقادیر درصد جامد وزنی و بازیابی جرمی جامد جریان ته ریز ارزیابی شده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که در شرایط عملیاتی ثابت، با افزایش قطر اسپیگات بازیابی جرمی جامد به جریان ته ریز افزایش و درصد جامد وزنی ته ریز کاهش می یابد. از طرفی با گرایش وضعیت تخلیه ته ریز از حالت طنابی به حالت افشان، درصد جامد وزنی و بازیابی جرمی جامد جریان ته ریز به طور همزمان افزایش می یابند. بنابراین می توان گفت الگوی تخلیه افشان در ته ریز دارای قابلیت آبگیری بالاتری است. در قطر 6 میلیمتر اسپیگات و الگوی تخلیه افشان، بازیابی جرمی جامد ته ریز و درصد جامد وزنی ته ریز به ترتیب به 75 و 61 درصد می رسد. در این حالت با در نظر گرفتن هیدروسیکلون به عنوان مرحله اول فرآیند آبگیری، این مقدار از جامد بدون نیاز به آبگیری مستقیما و با هزینه کمتری قابل انتقال به سد باطله است. از طرف دیگر سرریز هیدروسیکلون محتوای 25 درصد از کل جامد ورودی است. در صورتی که از فیلترپرس موجود در واحد آبگیری به عنوان مرحله نهایی آبگیری استفاده گردد، بار ورودی آن 75 درصد کاهش خواهد یافت و این به معنی افزایش کلی ظرفیت این واحد توسط هیدروسیکلون است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -26
فایل متن این مقاله در مگیران وجود ندارد!
دسترسی به متن مقالات تنها در صورت اعلام موافقت و همراهی نشریات با مگیران امکان پذیر است.
شایان ذکر است خدمات مگیران به نشریات به صورت رایگان ارایه می‌شود. کافی است هر نشریه ضمن اعلام موافقت کتبی خود با این خدمات فایل PDF مقالات را در اختیار ما قرار دهد.
شما نیز می‌توانید با پیشنهاد استفاده از خدمات مگیران به نشریه‌ای که مقاله شما در آن منتشر شده‌است آن را از این طریق در اختیار کاربران این پایگاه مرجع قرار دهید.