مطالعات دورسنجی با استفاده از آنالیز طیفی در محدوده معدنی کائولن زنوز به منظور تعیین گستره ماده معدنی

پیام:
چکیده:

معرفی مناطق امیدبخش جدید در اطراف کانسارهای شناخته شده، یکی از اهداف مهم برای مدیران و صاحبان معادن فعال می باشد. در این راستا، استفاده از داده های دورسنجی مالتی اسپکترال به دلیل در دسترس بودن و هزینه های پایین آنها در مطالعات زمین شناسی، اکتشاف کانی ها و به نقشه در آوردن آلتراسیونها از طرف مهندسین اکتشاف از اولویت برخوردار است. در این مطالعه گسترش ماده معدنی در اطراف ذخیره اصلی کایولن زنوز با استفاده از دو نوع داده لندست 8 و استر بررسی می شود. معدن کایولن زنوز به عنوان بزرگترین معدن کایولن خاورمیانه، در شهرستان مرند استان آذربایجانشرقی واقع شده است. در این مطالعه همچنین سعی شده است مقایسه ای بین نتایج داده لندست 8 و استر انجام گیرد. در مطالعه حاضر، ابتدا پیش پردازش داده ها شامل تصحیح اتمسفری و تصحیح توپوگرافی و حذف اثر پوشش گیاهی انجام شد. سپس با استفاده از آنالیز طیفی، طیف کانی های اصلی در منطقه شناسایی شد و در نهایت با استفاده از روش کلاس بندی شبکه عصبی، به عنوان یک روش غیرخطی و نظارت شده فراوانی کانی ها به نقشه در آمد. جهت اعتبار سنجی نتایج از دو روش اعتبار سنجی مجازی و نمونه برداری صحرایی استفاده شد. نتایج به دست آمده بیانگر آنست که استفاده از داده های به کار برده شده در اکتشاف کایولن بسیار موفقیت آمیز بوده و همچنین چند منطقه پر پتانسیل برای مطالعات تفصیلی پیشنهاد شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -81
فایل متن این مقاله در مگیران وجود ندارد!
دسترسی به متن مقالات تنها در صورت اعلام موافقت و همراهی نشریات با مگیران امکان پذیر است.
شایان ذکر است خدمات مگیران به نشریات به صورت رایگان ارایه می‌شود. کافی است هر نشریه ضمن اعلام موافقت کتبی خود با این خدمات فایل PDF مقالات را در اختیار ما قرار دهد.
شما نیز می‌توانید با پیشنهاد استفاده از خدمات مگیران به نشریه‌ای که مقاله شما در آن منتشر شده‌است آن را از این طریق در اختیار کاربران این پایگاه مرجع قرار دهید.