بررسی تاثیر پروبیوتیک باسیلوس کوآگولانس بر میزان تولید شیر و شاخص های مهم اقتصادی و بهداشتی شیر خام در گاو هولشتاین

پیام:
چکیده:
باکتری باسیلوس کوآگولانس به عنوان یک پروبیوتیک اسپوردار مقاوم به شرایط محیطی و دستگاه گوارش معرفی شده است.  توانایی تشکیل اسپور این پروبیوتیک را در برابر استرس های تکنولوژیکی در فرآیند تولید و نگهداری مقاوم می سازد.  هدف از مطالعه ی حاضر بررسی اثر باکتری باسیلوس کواگولانس (باسیلاک®) به صورت افزودنی جیره ی غذایی گاو بر روی سطح تولید، ماده ی خشک، درصد چربی، پروتیین خام، کازیین، پروتیین سرم و نیز بار میکروبی و تعداد سلول های سوماتیک شیر به عنوان شاخص های اقتصادی و بهداشتی شیر بوده است.  این مطالعه بر روی 33 راس گاو شیری نژاد هلشتاین در دو گروه شاهد (16 راس) و آزمایش (17 راس) صورت گرفت.  پروبیوتیک، روزانه به مدت 63 روز به میزان 2 گرم به ازاء هر گاو به غذا اضافه شد و هر 21 روز، در سه نوبت از شیرگاوها نمونه گیری به عمل آمد.  افزودن پروبیوتیک باسیلوس کواگولانس بر میزان تولید، ماده ی خشک، چربی، لاکتوز، پروتیین سرم شیر، تعداد سلول های سوماتیک و بار میکروبی شیر تاثیری نداشت، اما سطح پروتیین و کازیین شیر در گروه آزمایش با مصرف این پروبیوتیک روندی افزایشی نشان داد.  در روزهای 42 و 63 مطالعه سطح پروتیین در گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد بیش تر بود.  سطح کازیین نیز در گروه آزمایش در روزهای 42 و 63 بیش تر بود.  استفاده از پروبیوتیک باسیلوس کوآگوانس می تواند به عنوان یک عامل افزایش دهنده ی فاکتورهای کیفی شیر و بهبود کیفیت فرآورده های لبنی سودمند باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139842 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.