ارتباط بین تعداد سلول های سوماتیک و میزان آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاوی در مخزن شیر گله های شیری شهرستان سمنان

پیام:
چکیده:
بیماری اسهال ویروسی گاو یکی از عوامل ویروسی ایجاد ورم پستان در گاو و بروز خسارات اقتصادی در گله می باشد.  این ویروس با آسیب به سرپستانک، مجاری پاپیلاری و سرکوب سیستم ایمنی می تواند سبب حساسیت بیش تر برای ابتلا به موارد ورم پستان باکتریایی شود.  هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط بین تعداد سلول های سوماتیک و میزان آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاوی در مخزن شیر گله های شیری شهرستان سمنان می باشد.  برای انجام این مطالعه از مخزن ذخیره ی شیر 40 گله گاو شیری هلشتاین در شهرستان سمنان نمونه برداری صورت گرفت.  جهت تایید وجود ویروس اسهال ویروسی گاو در منبع ذخیره ی شیر از روش الایزا استفاده گردید.  همچنین جهت شمارش سلول های سوماتیک شیر از دستگاه دلاوال و برای اندازه گیری درصد چربی و پروتیین به ترتیب از روش های ژربر و تیتراسیون فرمل استفاده گردید.  تعداد سلول های سوماتیک مخزن ذخیره ی شیر در گله های اسهال ویروسی گاو منفی (103×96/57±103×25/464) و اسهال ویروسی گاو مثبت (103×17/79±103×08/618) اختلاف معنی داری نداشتند.  همچنین درصد پروتیین، چربی و تعداد کل باکتری شیر در گله های مثبت و منفی اختلاف معنی داری نشان ندادند.  در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که در منطقه ی مورد مطالعه ارتباط معنی داری بین تیتر آنتی بادی بیماری اسهال ویروسی گاو در مخزن شیر گله ها و تعداد سلول های سوماتیک مخزن ذخیره ی شیر و کیفیت آن وجو ندارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
40 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139846 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.