الگوی نوآوری راهبردی برای کسب و کارهای گردشگری محلی (مطالعه موردی استان گیلان)

پیام:
چکیده:
هدف

هدف این پژوهش، تدوین الگویی برای کسب و کارهای گردشگری محلی در راستای دستیابی به نوآوری راهبردی در این حوزه می باشد.

روش شناسی

این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد اکتشافی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان با سابقه بالای 10 سال شرکت توسعه گردشگری استان گیلان بودند که در ابتدا، با 23 نفر از آن ها مصاحبه نیمه ساختار یافته به عمل آمد و سپس پرسشنامه هایی دربرگیرنده اطلاعات استخراج شده از مدل پژوهش در میان 141 نفر از مدیران و کارشناسان آژانس های مسافرتی استان گیلان به صورت تصادفی توزیع گردید. تجزیه وتحلیل داده های کیفی به روش تیوری بنیادی و داده های حاصل از پرسشنامه نیز به روش تحلیل عاملی بوده است. به منظور بررسی روایی، بر اساس معیارهای کرسول مقایسه ای میان مدل پارادایمی این پژوهش با مدل های قبلی انجام گرفت. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از نرم افزار MAXQDA10 و برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از نرم افزار  SPSS21و لیزرل استفاده شد.

یافته ها

 در فرایند تجزیه و تحلیل مصاحبه ها، 32 مفهوم اولیه در حوزه نوآوری کدگذاری باز گردید. سپس، در کدگذاری محوری براساس شباهت های موضوعی 12 مفهوم اصلی و نهایتا 5 مقوله در قالب یک الگوی پارادایمی قرار گرفت و سپس، در مرحله پژوهش کمی مدل پس از آزمون، تایید گردید.

نتیجه گیری

نتایج بدست آمده نشان داد که ظرفیت دانش افزایی شرکت های گردشگری از طریق مولفه های نوآوری های باز ، قابلیت پویایی مبنی بر دانش، کاربرد دانش از منابع خارجی، مهارت های اولیه و تجربه و ساختار ارتباطات و انتشار دانش، به نوآوری راهبردی منجر می گردد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139867 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.