نقش سیگمای انسانی در بهبود عملکرد سازمان های ورزشی

پیام:
چکیده:
هدف

بررسی نقش سیگمای انسانی در بهبود عملکرد سازمان های ورزشی.

روش شناسی

با استفاه از جدول انتخاب نمونه مورگان، 560 نفر (380 ورزشکار و 180 عوامل اجرایی) به شکل خوشه ای انتخاب و نمونه های این تحقیق را تشکیل دادند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از از تحلیل عاملی تاییدی برای برازش الگو استفاده شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون کلموگراف اسمیرونف برای تشخیص توزیع طبیعی داده ها استفاده شد. همچنین جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون کروسکال والیس استفاده شد. به منظور تحلیل اطلاعات در این تحقیق از نرم افزار  SPSS 24 بهره گرفته شد.

یافته ها

 تحلیل عاملی پرسش نامه های مشارکت مشتریان، چهار عامل، مشارکت کارکنان، سه عامل و عملکرد، چهار عامل را نشان داد و ضریب پایایی متغیرهای پرسش نامه از 0/91 تا 0/96 متغیر بود. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی مناسب و تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، بین سیگمای انسانی، عملکرد، مشارکت کارکنان، مشارکت مشتری رابطه معناداری وجود دارد.

نتیجه گیری

لازم است سازمان های ورزشی از روش سیگمای انسانی برای بهبود فرایند مدیریت کارکنان و مشتریان در درون سازمان استفاده کنند تا موفقیت مالی، رشد سریع تر سازمان ورزشی، مشارکت انسانی و تمرکز هزینه را در پی داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
86 -103
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139871 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.