بررسی عوامل موثر بر بهره وری سازمان های آموزشی واستفاده کارآموزان از آموزش های الکترونیکی (مورد مطالعه: مرکز آموزش مهارت های پیشرفته رشت)

پیام:
چکیده:
هدف

هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر بهره وری سازمان های آموزشی و استفاده کارآموزان از آموزش های الکترونیکی در مرکز آموزش مهارت های پیشرفته رشت می باشد.

روش شناسی

 این پژوهش از نوع تحقیق توصیفی - پیمایشی بوده و از نظر هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی طبقه بندی می گردد. همچنین به دلیل این که به بررسی رابطه میان متغیرها می پردازد از نوع تحقیقات توصیفی -  همبستگی است.

یافته ها

 نتایج این پژوهش نشان داد که بین توانایی رسانه (با t آماری 6/106 و ضریب مسیر 0/432)، روابط اجتماعی (با t آماری 3/336 و ضریب مسیر 0/129)، تجربه رسانه (با t آماری 2/015 و ضریب مسیر 0/092)، رفتار پذیرش ICT (با t آماری 8/189 و ضریب مسیر 0/396)، سواد اطلاعاتی (با t آماری 62/665 و ضریب مسیر 0/09) و مهارت دیجیتال (با t آماری 3/432 و ضریب مسیر 0/152) با بهره وری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

نتیجه گیری

 نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که بین توانایی رسانه، روابط اجتماعی، تجربه رسانه، رفتار پذیرش ICT، سواد اطلاعاتی و مهارت دیجیتال با بهره وری در مرکز آموز مهارت های پیشرفته شهر رشت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
104 -131
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139872 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.