ارزشیابی تست تکانه آسپیراسیون معده در پیشگویی نیاز به سورفکتانت در نوزادان با سن حاملگی کمتر مساوی 34 هفته مبتلا به بیماری غشاء هیالین

پیام:
چکیده:
مقدمه

بیماری غشاء هیالین [1] (HMD) از شایع‌ترین بیماری‌های تنفسی در نوزادان نارس است. علت اصلی بیماری کمبود سورفکتانت بوده و علایم بالینی آن شامل تاکی پنه، دیسترس تنفسی، سیانوز، گرانتینگ و افزایش نیاز به اکسیژن است. به طور کلی دو روش برای تجویز سورفکتانت وجود دارد، 1-پروفیلاکتیک 2- درمانی (Rescue). هدف مطالعه حاضر تاثیر تست تکانه آسپیراسیون معده در پیشگویی نیاز به سورفکتانت در نوزادان است.

روش کار

مطالعه حاضر به صورت توصیفی تحلیلی بوده که در آن کلیه نوزادان تازه متولد شده با سن حاملگی کمتر یا مساوی 34 هفته که دیسترس تنفسی داشتند و علایم بالینی بیماری غشا هیالین مانند گرانتیک، سیانوز، رتراکشن بین دنده ای و زیر دنده ای داشته اند مورد مطالعه قرار گرفتند و علل غیر از موارد ذکر شده جزء معیار خروج بوده و از مطالعه خارج شدند. روش نمونه گیری به کار رفته آسان بوده و اطلاعات از طریق مصاحبه ،بررسی اسناد جمع آوری گردید. سپس دادها وارد نرم افزار SPSS v21 شد و به منظور تجزیه تحلیل داده ها و از آمارهای توصیفی و آزمون رگرسیون برای تعیین نسبت شانس استفاده شد.

نتایج

در مطالعه حاضر 91 نوزاد شرکت داشتند که 62 (68.1%) نوزاد پسر و 29 (31.9%) نوزاد دختر بوده اند. میانگین وزنی نوزادان در هنگام تولد 593±1662 گرم و میانگین سنی آن‌ها 2.5±31.7 هفته بود. میزان زایمان های طبیعی و سزارین صورت گرفته در این مطالعه به ترتیب 35 (38.5%) و 56 (61.5%) است. در این مطالعه دیابت، فشارخون، اعتیاد، تجویز کوتیکواسترویید و جنسیت رابطه معنی‌داری با بیماری غشاءهیالین داشتند (P<0.05). برطبق مطالعه حاضر نوع زایمان صورت گرفته با بیماری غشاء هیالین رابطه معنی‌داری نداشت (P>0.05).

بحث و نتیجه‌گیری

مطالعه ما نشان داد که فرزندان مادران مبتلا به فشارخون، اعتیاد و دیابت کمتر از سایرین به بیماری غشاءهیالین مبتلا شده و نیاز به تجویز سورفکتانت می باشند. همچنین تجویز داروهای کورتیکواستروییدی به مادران نیز با بروز بیماری غشاء هیالین ارتباط دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2138 -2148
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139899 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.