بررسی سودمندی یک دوره آموزش تغذیه به منظور کاهش وزن، افزایش آگاهی تغذیه ای، تغییرنگرش مربوط به مصرف غذا و افزایش انگیزه برای زندگی سالم

پیام:
چکیده:
مقدمه

هدف از این پژوهش، نشان دادن سودمندی یک دوره ی آموزشی طراحی شده برای کاهش وزن و سلامتی در راستای بالابردن سطح آگاهی و دانش تغذیه ای، نیز بالا بردن انگیزه ی افراد برای داشتن وزن مناسب افراد و همچنین تغییر نگرش افراد نسبت به مصرف موادغذایی که همگی به زندگی سالم و با کیفیت منتهی می شود، می باشد.

روش کار

این پژوهش درمنطقه ی دو تهران انجام شده است. شرکت کنندگان دراین پژوهش 20 نفر بودند و به روش تصادفی گزینش شدند. دراین پژوهش روش داده گیری وسنجش پرسش بوده است که در آن، یک گروه داده بخش (نمونه) 2بار به صورت پیش آزمون و پس آزمون با ابزار (پرسشنامه های انگیزه ی کاهش وزن و آگاهی تغذیه ای و نگرش) پژوهنده ساخته، سنجش شده اند. دوره ی آموزش با رویکرد سازاگرایی شامل 6 جلسه آموزش بوده است. برای پاسخ به چهار پرسش این پژوهش، آزمون آماری جهت مقایسه ی پیش آزمون و پس آزمون نمرات با سطح مقیاس فاصله ای و نسبتی از آزمون تی زوجی (همبسته) و جهت مقایسه ی پیش آزمون- پس آزمون اطلاعات با سطح دقت اسمی دو مقوله ای از آزمون بی پارامتری مک نمار استفاده شد.

نتایج

یافته های پژوهش حاکی از آن است که روش آموزشی طراحی شده در ارتقاء سطح آگاهی تغذیه ای، انگیزه ی کاهش وزن وعملکرد افراد موثر است ولی نگرش افراد نسبت به مصرف صحیح موادغذایی قبل و بعد از مداخله آموزشی تفاوتی نشان نداد.

نتیجه گیری

بطورکلی آموزش سبب ارتقاء سطح آگاهی افراد برای داشتن حاشیه امن سلامتی در زندگی می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2238 -2245
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139908 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.