سیاست های پولی و مالی بهینه با تاکید بر خروج تورمی از رکود در ایران: رویکرد الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی

پیام:
چکیده:

هدف از این مقاله ، بررسی سیاست های بهینه پولی و مالی با تاکید بر خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی در ایران است. در مرحله اول ، اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (NK-DSGE) مدل سازی شده است. پس از مدل سازی و استخراج سیستم معادلات، پارامترهای ساختاری مدل با استفاده از داده های فصلی سال 1989 تا 2016 و همچنین رویکرد بیزی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که سیاست های انبساطی پولی و مالی هر چند که تولید را افزایش می دهد، اما با تورم همراه هستند. در مرحله دوم ، قواعد پولی و مالی بهینه از یک تابع زیان اجتنماعی استخراج شده است و بر این اساس شرایط خروج غیر تورمی از رکود بررسی شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که سیاست پولی بهینه نمی تواند به خودی خود منجر به خروج اقتصاد از رکود بدون ایجاد تورم شود. اما اگر این سیاست به همراه سیاست مالی بهینه اعمال شود ، می توان شاهد خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
283 -314
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139920 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.