رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده و ارزیابی سیاستی برای ایران

پیام:
چکیده:

پویایی های نرخ ارز دارای یک نقش مهم در استخراج سیکل های تجاری کشورهای در حال توسعه است. به دلیل این درجه اهمیت، این مقاله اثرات رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده بر پویایی های برخی متغیرهای کلان ایران را بررسی می کند. بدین منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران طراحی و برآورد شده و سپس با استفاده از داده های فصلی دوره 1395 - 1368 و روش بیزین، پارامترهای ساختاری مدل برآورد شده است. با بکارگیری پیش بینی شرطی، نتایج مدل نشان می دهد که رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده، در مقایسه با رژیم نرخ ارز ثابت، رشد اقتصادی بیشتری به همراه دارد و همزمان، فعالیت های سوداگری کمتری در بازارهای ارز و پول به همراه دارد. همچنین، نتایج حاصل از تجزیه واریانس آشکار می کند که شوک های نرخ ارز مهمترین شوک در استخراح سیکل های تجاری و نوسان های سایر متغیرها است. بر اساس این یافته ها، پیشنهاد مطالعه به سیاست گذاران این است که رژیک نرخ ارز شناور مدیریت شده را به عنوان قاعده سیاستی خود انتخاب کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
431 -448
فایل متن این مقاله در مگیران وجود ندارد!
دسترسی به متن مقالات تنها در صورت اعلام موافقت و همراهی نشریات با مگیران امکان پذیر است.
شایان ذکر است خدمات مگیران به نشریات به صورت رایگان ارایه می‌شود. کافی است هر نشریه ضمن اعلام موافقت کتبی خود با این خدمات فایل PDF مقالات را در اختیار ما قرار دهد.
شما نیز می‌توانید با پیشنهاد استفاده از خدمات مگیران به نشریه‌ای که مقاله شما در آن منتشر شده‌است آن را از این طریق در اختیار کاربران این پایگاه مرجع قرار دهید.