تهیه بسته روانی-آموزشی مبتنی بر مدرسه و بررسی اثربخشی آن بر فرسودگی تحصیلی و ارتقای اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دخترپایه دوازدهم متوسطه دوره دوم پیش کنکوری

پیام:
چکیده:
هدف

هدف این مطالعه تهیه بسته روانی-آموزشی مبتنی بر مدرسه و اثربخشی آن در کاهش فرسودگی تحصیلی و ارتقای اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دخترپایه دوازدهم متوسطه دوره دوم در حال آمادگی برای کنکور بود.

روش

روش پژوهش تحلیل اسنادی و روش آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه دوازدهم متوسطه دوره دوم در حال آمادگی برای کنکور شهر اردبیل در سال تحصیلی 96-97 می باشد (3694=N). برای انتخاب نمونه پژوهش با استفاده از روش در دسترس، ابتدا 30 دانش آموز دختر پایه دوازدهم متوسطه دوره دوم پیش کنکوری انتخاب و سپس به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفره) و کنترل (15 نفره) گمارده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و پرسشنامه اشتیاق تحصیلی شوفلی استفاده شد.

یافته ها

برای تهیه بسته روانی- آموزشی مبتنی بر مدرسه، براساس مطالعات و پژوهش‏های انجام گرفته و همچنین نتایج مطالعات که بر اثربخش بودن مداخلات مختلف بر متغیرهای فرسودگی تحصیلی اشتیاق تحصیلی، تاکید داشتند استفاده شد. بعد از اجرای پیش آزمون در محل مدرسه، متغیر مستقل در 8 جلسه آموزش گروهی و هر جلسه 2 ساعت، برای گروه آزمایش اعمال شد. بعد از اتمام جلسات آموزشی بر روی گروه آزمایش، به اجرای پرسشنامه DASS به عنوان پس آزمون روی هر دو گروه آزمایش و کنترل اقدام شد. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره (MACOVA) استفاده گردید.

نتیجه گیری

نتایج مطالعه نشان داد بسته آموزشی تهیه شده در کاهش فرسودگی تحصیلی و ارتقای اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دخترپایه دوازدهم متوسطه دوره دوم پیش کنکوری تاثیر دارد و ضروری است این بسته آموزشی مبتنی بر مدرسه توسط مشاوران در مدرسه مورداستفاده قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139986 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.