نقش خودتنظیمی عاطفی و اهمال کاری رفتاری در پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانش آموزان

پیام:
چکیده:
هدف

مفهوم اشتیاق تحصیلی ازجمله مفاهیمی است که توسط پژوهشگران مختلف در حوزه تعلیم و تربیت به کار برده شده است. پژوهش ها نشان داده اند خودتنظیمی عاطفی و اهمال کاری رفتاری با مولفه های اشتیاق تحصیلی مرتبط هستند. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش خودتنظیمی عاطفی و اهمال کاری رفتاری در پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانش آموزان بود.

روش

روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر جوانرود در سال تحصیلی 96-95 بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای نمونه ای به حجم 306 نفر انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خودتنظیمی عاطفی، مقیاس اهمال کاری رفتاری و پرسشنامه اشتیاق تحصیلی استفاده شد. یافته ها به کمک نرم افزار spss20 و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری به شیوه گام به گام داده ها تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج نشان داد بین خودتنظیمی عاطفی با اشتیاق تحصیلی رابطه مثبت و بین اهمال کاری رفتاری با اشتیاق تحصیلی رابطه منفی وجود دارد. ضریب همبستگی متغیر خودتنظیمی عاطفی با اشتیاق تحصیلی برابر با 48/0 است، همچنین ضریب همبستگی متغیر اهمال کاری رفتاری با اشتیاق تحصیلی 36/0- است. دیگر نتایج نشان داد که خودتنظیمی عاطفی و اهمال کاری رفتاری توان پیش بینی اشتیاق تحصیلی را دارند.

نتیجه گیری

بنابراین احتمالا بهبود خودتنظیمی عاطفی و کاهش اهمال کاری رفتاری با افزایش اشتیاق تحصیلی دانش آموزان رابطه دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -71
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139988 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.