تاثیر تدریس الگوی چرخه ی یادگیری مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی بر انگیزش تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان دختر پایه ی هفتم

پیام:
چکیده:
هدف

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر الگوی چرخه ی یادگیری مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی بر انگیزش تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان انجام شد.

روش

این پژوهش با روش نیمه آزمایشی از نوع طرح های پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه هفتم سبزوار در سال تحصیلی 95- 1394 بود. تعداد 56 دانش آموز به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. گروه آزمایش 14جلسه 70 دقیقه ای با روش تدریس الگوی چرخه ی یادگیری مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی و گروه کنترل به شیوه ی مرسوم آموزش دیدند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه های انگیزش تحصیلی (ولرند و همکاران،1992) و خلاقیت عابدی (1372) بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که الگوی چرخه ی یادگیری مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی بر افزایشانگیزش تحصیلی، خلاقیت و مولفه های آن شامل سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری تاثیر مثبت و معناداری داشته است (01/0>P).

نتیجه گیری

بر اساس نتایج حاصل، می توان از ارایه مداخله ی مبتنی بر الگوی چرخه ی یادگیری مبتنی بر رویکرد سازنده گراییبرای افزایش انگیزش تحصیلی، خلاقیت و مولفه های آن (سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری) در کلاس های درسی استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
163 -186
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139993 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.