نقش راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانی در پیش بینی مهارت های نوشتاری دانش آموزان پایه ششم

پیام:
چکیده:
هدف

هدف این پژوهش تعیین رابطه راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانیبا مهارت های نوشتاری دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی شهر اراک بود.

روش

روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی شهر اراک در سال 1397 به تعداد (4185) نفر بودند. روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و حجم نمونه نیز بر اساس جدول کرجسی و مورگان 351 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه راهبردهای فراشناختی مختاری و ریچارد (2002)، پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام (2006) و آزمون محقق ساخته مهارت های نوشتاری بود. برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد.

یافته ها

نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین مهارت های نوشتاری با راهبردهای فراشناختی (01/0< p، 42/0=r) و هوش هیجانی (01/0 p<، 45/0=r) همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون همزمان نشان داد هوش هیجانی با ضریب بتای (01/0 p<، 30/0=β) و راهبردهای فراشناختی با ضریب بتای (01/0 p<، 21/0=β) قادر به پیش بینی مهارت های نوشتاری بودند.

نتیجه گیری

 با توجه به یافته ها می توان در سیستم آموزشی دوره ابتدایی از راهبردهای فراشناختی و هوش هیجانی برای بهبود مهارت های نوشتاری دانش آموزان، استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
225 -239
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139996 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.