بررسی تاثیر جهانی شدن بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر (مطالعه موردی: کشورهای منتخب درحال توسعه)

پیام:
چکیده:

امروزه از جهانی شدن به عنوان پدیده ای ناگریز یاد می شود که روابط تولید، روابط مالی، روابط دولت ها و ویژگی های فرهنگی را دستخوش تغییر و تحول می کند و در نتیجه منجر به افزایش تولید و مصرف در کشورها می شود. حرکت کشورهای در حال توسعه به سمت ایجاد فضای باز اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی تغییرات و نتایج مختلفی را در بر دارد، که یکی از مهمترین این تغییرات، در حوزه انرژی می باشد. در این مقاله تاثیر شاخص های ترکیبی جهانی شدن بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر (انرژی های هسته ای و برق) و تجدیدناپذیر (انرژی های سوخت های فسیلی ذغال سنگ، نفت و فرآورده های آن و گاز طبیعی) برای 8 کشور منتخب درحال توسعه (به ویژه ایران) طی دوره زمانی 2001 تا 2015 مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها  از تکنیک هم انباشتگی پانلی با رهیافت الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده  (ARDL) استفاده شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، شاخص ترکیبی جهانی شدن تاثیر مثبتی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر دارد. به عبارت دیگر جهانی شدن منجر به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای مورد مطالعه شده است

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحه:
4
فایل متن این مقاله در مگیران وجود ندارد!
دسترسی به متن مقالات تنها در صورت اعلام موافقت و همراهی نشریات با مگیران امکان پذیر است.
شایان ذکر است خدمات مگیران به نشریات به صورت رایگان ارایه می‌شود. کافی است هر نشریه ضمن اعلام موافقت کتبی خود با این خدمات فایل PDF مقالات را در اختیار ما قرار دهد.
شما نیز می‌توانید با پیشنهاد استفاده از خدمات مگیران به نشریه‌ای که مقاله شما در آن منتشر شده‌است آن را از این طریق در اختیار کاربران این پایگاه مرجع قرار دهید.