اثربخشی معنویت درمانی بر سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت در افراد مبتلا به سرطان پستان با گیرنده های استروژن و پروژسترون

پیام:
چکیده:
مقدمه

افراد مبتلا به سرطان پستان در سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت با چالش های زیادی مواجه می شوند. بنابراین، پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی معنویت درمانی بر سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت در افراد مبتلا به سرطان پستان با گیرنده های استروژن و پروژسترون انجام شد.

روش کار

پژوهش حاضر، یک مطالعه نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون- پسآزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را افراد مبتلا به سرطان پستان با گیرنده های استروژن و پروژسترون شهر بوشهر تشکیل دادند. مشارکت کنندگان به روش نمونه گیری هدفمند بر اساس معیارهای ورود و خروج از بیماران بیمارستان شهدای خلیج فارس شهر بوشهر انتخاب شده (تعداد 30 نفر)، سپس در گروه های 15 نفره به صورت تصادفی گمارش شدند. گروه آزمایش، در 12 جلسه آموزش برنامه معنویت درمانی شرکت کردند در حالی که گروه کنترل در این جلسات شرکت نکردند. ابزار این پژوهش پرسشنامه سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت والکر، اسچریست و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری وپندر بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-24 تحلیل شد.

یافته ها

نتایج تحلیل نشان دادکه آموزش معنویت درمانی بر سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت درافرادمبتلابه سرطان پستان با گیرنده های استروژن و پروژسترون اثر معناداری داشته است. همچنین معنویت درمانی بر همه خرده مقیاس های تغذیه، فعالیت جسمانی، مسیولیت پذیری برای سلامت فردی، مدیریت استرس، روابط بین فردی و تعالی معنوی اثر معناداری داشت.

نتیجه گیری

برنامه ریزی برای آموزش معنویت درمانی نقش مهمی در سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت زنان مبتلابه سرطان پستان با گیرنده های استروژن  و پروژسترون دارد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2140137 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.