بررسی رابطه عوامل فراتشخیصی (نگرانی و نشخوار فکری) با علایم خلقی

پیام:
چکیده:
مقدمه

اختلالات خلقی با شیوع 20.8 درصدی  به عنوان یکی از اختلالات شایع، پرهزینه و تضعیف کننده کیفیت و کارکردهای سالم زندگی، میلیون ها نفر را در دنیا دچار مشکل می سازند. پژهش حاضر با هدف برررسی رابطه عوامل فراتشخیصی (نگرانی و نشخوار فکری) با علایم خلقی افسردگی و اضطرابی انجام شد.

روش کار

پژوهش حاضر از نوع طرح های توصیفی بود که به روش همبستگی و رگرسیون انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بود که تعداد 380 نفر از آنها مطابق با فرمول کوکران انتخاب شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه نگرانی (PSWQ)، نشخوارفکری (RRS)، سیاهه اضطراب بک (BAI) و سیاهه افسردگی بک (BDI-II) استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده با شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و روش های آماری استنباطی شامل همبستگی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که عوامل فراتشخیصی نگرانی و نشخوار فکری رابطه معنا داری با علایم خلقی افسردگی و اضطراب دارد و همچنین علایم خلقی افسردگی و اضطراب از طریق عوامل فراتشخیصی قابل پیش بینی است، که این تغییرات در سطح P<0/01  معنا دار هستند.

نتیجه گیری

 می توان گفت با شکل گیری عوامل فراتشخیصی، راهبردهای مقابله ای ناسازگارانه وارد عمل شده و علایم خلقی افسردگی و اضطراب به وجود می آیند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2140140 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.